Bydelsplaner

Bydelsplanerne kan ses som lokaludvalgenes visioner for Københavns bydele.

Lokaludvalgene samarbejder aktivt med bydelens københavnere og forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for bydelen. Det sker på baggrund af en bydelsplan med fakta om bydelens særkender, behov og interesser.

Lokaludvalgene udarbejder deres bydelsplan hvert 4. år i begyndelsen af valgperioden i tæt dialog med bydelens forskellige københavnere. Lokaludvalgene præsenterer deres nye bydelsplaner i løbet af foråret 2022.

Bydelsplanerne anvendes til at realisere bydelens og lokaludvalgets indsatsområder og i dialogen med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Lokale repræsentantskaber har godkendt bydelsplanerne

Hvert lokaludvalg skal i forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanen nedsætte et lokalt repræsentantskab i sit lokaludvalgsområde, som forelægges lokaludvalgets forslag til bydelsplan til godkendelse. Repræsentantskabet skal herefter inviteres én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen. Repræsentantskabet er beskrevet i ’Kommissorium for lokaludvalg i Københavns Kommune’.

Repræsentantskabet skal ses som et værktøj for lokaludvalgene til at kvalificere arbejdet med bydelsplanen ift. de lokale københavneres behov og ønsker til deres bydels udvikling.

Rammer for de lokale repræsentantskaber

Vis alle

Ramme for nedsættelse af repræsentantskab

Lokaludvalgene inviterer lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og lignende (herefter foreninger), som forestår eller deltager i lokale aktiviteter i lokaludvalgsområdet til at deltage i lokaludvalgets repræsentantskab. Alle foreningerne kan deltage med én repræsentant hver. Foreningerne er kun underlagt krav om foreningsvedtægter og minimum 2 medlemmer. Helt nyetablerede, partipolitiske eller mindre foreninger, kan deltage i repræsentantskabet. Formålet med invitationen er at få så bred en repræsentation af bydelens forskellige behov og interesser, der kan være med til at kvalificere bydelsplanen ift., hvad der er væsentligt at arbejde med lokalt.

Lokaludvalgssekretariaterne inviterer alle lokale foreninger til at deltage i repræsentantskabet og forestår en bred kommunikationsindsats på både fysiske og digitale platforme i bydelen for at opnå størst mulig opmærksomhed omkring muligheden for deltagelse i repræsentantskabet.

Det enkelte lokaludvalg beslutter selv, hvornår i processen med udarbejdelse af bydelsplanen, at repræsentantskabet nedsættes. Forvaltningen anbefaler dog, at det sker i forbindelse med københavnerinddragelsesfasen juni-november og senest når lokaludvalgene i løbet af vinteren har samlet op på københavnerinddragelsen og kan præsentere københavnernes samlede behov og ønsker for repræsentantskabet. Det vigtige hensyn er, at lokaludvalget har tid til en dialog med repræsentantskabet om spørgsmål og prioriteringer inden bydelsplanerne skal være godkendt og skal drøftes på et temamøde i Borgerrepræsentationen.

Ramme for involvering af repræsentantskab

Lokaludvalgene kan vælge at invitere og involvere repræsentantskabet parallelt, og flere gange, samtidig med bydelens københavnere i løbet af inddragelsesfasen – eller senest når lokaludvalget herefter skal prioritere og lægge sig fast på visioner, temaer og projekter for bydelen i bydelsplanen. Repræsentantskabet klædes på ift. dets rolle, proces for udarbejdelse og godkendelsen af bydelsplanen.

Når repræsentantskabet skal have fremlagt forslag til bydelsplan, vil inddragelsesproces og resultater, herunder prioriteringer, afvejninger og fravalg i udarbejdelsen af bydelsplanen fremgå.

Når bydelsplanerne er godkendt, kan repræsentantskabet tænkes ind som en løbende ressource i lokaludvalgenes arbejde, i det omfang det ønsker at deltage i arbejdsgrupper eller f.eks. varetage projekter, der pågår lokalt og/eller som kan knyttes op på et af lokaludvalgenes stående arbejdsgrupper/fagudvalg. Lokaludvalgene kan løbende justere og aktualisere bydelsplanerne i takt med at indsatsområder realiseres eller nye kommer til. Det vil være oplagt at lokaludvalgene gør dette ifm. den årlige opfølgning og evaluering, som repræsentantskabet skal inviteres med til.