Københavns Kommunes logo

Valg til lokaludvalg

Hvert fjerde år holdes der valg til lokaludvalgene. Det sker et par måneder efter kommunalvalget. Der er valg til lokaludvalgene igen i starten af 2026. Det seneste valg var digitalt og fandt sted i februar 2022. Du kan læse om valget i 2022 nedenfor.

Hør overborgmesteren fortælle om lokaludvalgene

Video Url

Hvordan tilmelder man sig valget?

Video Url

Valg til lokaludvalg 2022

Video Url

Hvorfor stille op til lokaludvalgene?

Video Url

Vær med til at skabe de nye lokaludvalg

I starten af 2022 er der igen valg til Københavns 12 lokaludvalg. Som repræsentant for en forening, et råd, en brugerbestyrelse m.m., kan du arbejde for lokale visioner, få erfaring med politik og påvirke bydelens udvikling.

Alle foreninger, råd, organisationer, brugerbestyrelser mfl. kan opstille en kandidat til ét af de 12 lokaludvalg og/eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2025. 

Hvem kan stille op?

Alle 12 lokaludvalg i København består af 25 medlemmer, der enten er valgt som repræsentanter for foreningslivet eller udpeget af de politiske partier på rådhuset.

Til valget i 2022 skal der vælges 15 foreningsrepræsentanter til hvert lokaludvalg.

For at stille op til et lokaludvalg eller være med til at vælge det nye lokaludvalg, skal du repræsentere en forening, der har lokale aktiviteter i bydelen. Du behøver ikke selv bo i den pågældende bydel.

Skal du stille op?

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til lokaludvalget, hvis du:

 • vil arbejde for lokale visioner for bydelen.
 • vil gå i dialog med lokale københavnere og forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
 • vil have mere viden om København, (lokal)politik og demokrati – vi tilbyder relevante kurser og introducerer til arbejdsgange i kommunalpolitik og byudvikling. 
 • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling. 
 • vil støtte lokale initiativer – hver bydel uddeler hvert år penge til projekter, arrangementer og aktiviteter i bydelen fra lokaludvalgenes puljemidler. 

De formelle krav

Der er kommet nye regler og retningslinjer for valg til lokaludvalg. 

For at en forening kan opstille en kandidat og/eller stemme til valg til lokaludvalg, er det et krav: 

 • at foreningen har eksisteret minimum et år fra den dato, du tilmelder dig valget.
 • at foreningen har minimum 15 medlemmer fra den dato, du tilmelder dig valget.
 • at foreningen har aktiviteter i bydelen. 

Tilmeld dig på vegne af din forening

Som noget nyt bliver valg til lokaludvalg i 2022 afholdt som en digital afstemning, der er åben i to uger i slutningen af februar 2022. 

Forud for den digitale afstemning skal du tilmelde dig valget som repræsentant for din forening.

I kan som forening både vælge at opstille en kandidat til lokaludvalget (der også kan stemme til valget), eller I kan vælge kun at tilmelde en repræsentant, der kan stemme til valget.

Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget. 

Find link til tilmelding til valget på dit lokaludvalgs egen hjemmeside. 

Tidsfrister for tilmelding

 • Fristen for at stille op som kandidat til lokaludvalget (og kunne stemme til valget) er den 14. januar 2022 kl. 12.

 • Fristen for at tilmelde sig til at stemme til valget er den 7. februar 2022 kl. 12.

Spørgsmål og svar om valg til lokaludvalg

Hvem indkalder til valget?

Lokaludvalgenes sekretariater indkalder til valg til Lokaludvalg. Sekretariaterne er ansat under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. De sørger for den praktiske tilrettelæggelse af valget og indkalder lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, råd og netværk til at deltage i valget, på vegne af Københavns Kommune.

Hvordan finder lokaludvalgssekretariaterne frem til de foreninger, organisationer m.v., der skal indbydes til valget?

Lokaludvalgssekretariatet bruger CVR-registeret, deres lokale viden og andre informationskanaler til at danne sig et overblik over foreninger, bestyrelser, råd mfl., der har aktiviteter i bydelen (se retningslinjernes §2). Formålet er at nå ud til så mange af de lokale foreninger som muligt.

Foreninger, der ikke er CVR-registreret eller på anden måde kendt af lokaludvalgssekretariaterne, men lever op til gældende regler og retningslinjer for at opstille til valg til lokaludvalg, er meget velkomne til at henvende sig til sekretariaterne og deltage i valget.

Skal jeg være medlem af foreningens bestyrelse for at kunne deltage i valget?

Som kandidat behøver du ikke være medlem af foreningen, bestyrelsen, rådet mv., men du skal være udpeget af foreningen, som repræsentant til valg til lokaludvalget.

Hvad hvis jeg har andre holdninger end min forening til en sag?

Det er et grundlæggende demokratisk princip, at man ikke er bundet af andres meninger. Selvom du repræsenterer en forening i lokaludvalget, er du derfor fri til at danne dig din selvstændige mening.

Hvad sker der, hvis jeg flytter, min forening opløses eller vil fratage mig pladsen i lokaludvalget?

Som foreningsmedlem af et lokaludvalg, er du personligt valgt. Det betyder, at du ikke har pligt til at fortsætte i lokaludvalget, hvis du flytter til en anden kommune eller bydel. Omvendt er du heller ikke forpligtet til at træde ud af lokaludvalget, selvom du flytter.

Hvis din forening ophører med at være aktiv i bydelen, kan du ikke blive siddende som medlem af lokaludvalget.

Da du er personligt valgt, kan din forening ikke fratage dig pladsen i lokaludvalget mod dit ønske, selv om de hellere vil have en anden repræsentant i lokaludvalget.

Hvor mange repræsentanter pr. forening kan deltage i valg til lokaludvalg?

Hver forening kan opstille én repræsentant til valget, og/eller én stemmeberettiget til valget (den opstillede kandidat er automatisk også den stemmeberettigede) (retningslinjernes §3). Hver forening kan kun være repræsenteret med ét medlem eller én suppleant i lokaludvalget (regulativet §5, stk.3). 

Hvor mange lokaludvalgsmedlemmer skal der vælges?

Hvert lokaludvalg skal i valgperioden 2022-2026 bestå af 25 medlemmer. Antallet afhænger af antallet af politiske partier på tidspunktet for Borgerrepræsentationens konstituering (10 partier pr. d. 1. januar 2022). De politiske partier i Borgerrepræsentationen udpeger hver ét medlem, samt en 1.- og 2.-suppleant til hvert lokaludvalg. De resterende 15 pladser i lokaludvalget går til foreningerne i bydelen. De foreninger, der ikke får en medlemsplads i lokaludvalget, tilbydes en suppleantplads.

Hvad med de medlemmer, der udpeges af partierne? Kan de stemme?

Hvis du er politisk udpeget, kan du stemme på vegne af en anden forening, end det politiske parti du er udpeget af (fx en boligforening). Men du kan ikke stille op som repræsentant for en forening, da du allerede er udpeget som politisk medlem af lokaludvalget.

Hvilke krav er der til foreninger, der gerne vil opstille en kandidat og/eller stemme?

Foreninger, råd og brugerbestyrelser, der har aktiviteter i bydelen, kan enten: 1) opstille en kandidat til lokaludvalget og stemme til valget eller 2) vælge blot at stemme.

Politiske partier, der ikke er repræsenteret i Borgerrepræsentationen, kan stille op som foreninger, på lige vilkår med alle andre foreninger.
For at opstille en kandidat og/eller stemme til valget, er det et krav, at jeres forening:

 • har eksisteret minimum et år ved tilmelding.
 • har minimum 15 medlemmer ved tilmelding. Dette skal forstås sådan, at foreninger og frivillige organisationer skal have min. 15 medlemmer. Brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og skal kunne dokumentere, at de samlet set repræsenterer flere end 15 brugere. Boligforeninger, herunder andelsboligforeninger, skal have minimum 15 andele, lejemål eller ejere.
 • er aktiv i bydelen.

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til at stemme. Hvis foreningen opstiller en kandidat, bliver det kandidaten, der er stemmeberettiget.

Som dokumentation skal foreningen fremsende:

 • Navn på stemmeafgiver/opstillede foreningsrepræsentant, e-mail, telefonnummer og fødselsdato.
 • Foreningens navn.
 • Navn, e-mail og telefonnummer på én foreningsrepræsentant, der kan bekræfte, at stemmeafgiver eller den opstillede foreningsrepræsentant, skal repræsentere foreningen.
 • En kort beskrivelse af foreningen og den opstilledes baggrund for at stille op til valg, interesse i arbejdet i lokaludvalget og i bydelen.
 • Dokumentation for foreningens 1 års eksistens og min. 15 medlemmer.

Dokumentationen kan tage mange forskellige former, f.eks. vedtægter med beskrivelse af foreningens formål, fotos, mødereferater. Eller referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen el.lign. Kontakt lokaludvalgssekretariatet, hvis du er i tvivl.
 

Hvilke krav er der til en kandidat til lokaludvalget?

 1. Du skal repræsentere en forening (se ’krav til foreninger’).
 2. Du skal være 18 år på tidspunktet for valget (d.14. februar 2022).

Hvem tjekker, om alle krav er opfyldt?

Dokumentationen registreres i lokaludvalgets sekretariat. Hvis foreningen eller kandidaten ikke lever op til kravene, eller ikke indsender dokumentationen, er du ikke berettiget til at stille op eller stemme.

Inden valget undersøger sekretariatet, om de tilmeldte foreninger, som ikke på forhånd er kendt og registreret af sekretariatet, er aktive i bydelen. Sekretariatet kan i den forbindelse kræve fremsendelse af dokumentation. (retningslinjernes §4)

Hvordan tilmelder jeg mig som kandidat og/eller stemmeberettiget til valget?

Den forening, du skal repræsentere ved valget, har modtaget et link til et tilmeldingsskema. I skemaet skal du oplyse, om du vil stemme og stille op – eller blot stemme – til valget.

Du skal også oplyse, hvilken forening, du repræsenterer, dine kontaktoplysninger og en kort opstillingstekst. Herefter skal du indsende den påkrævede dokumentation til lokaludvalgssekretariatet.

Vi ønsker en bred repræsentation af bydelens beboere, institutioner, erhverv og tilbud i lokaludvalgene. Derfor har vi lavet tre interesseområder, der dækker bredest muligt. Som kandidat til lokaludvalget, skal du vælge, hvilket område du vil repræsentere.

De tre interesseområder er:

 • børn, unge, idræt, kultur og fritid.
 • ældre, sundhed, social og integrationsområdet.
 • bolig, miljø og erhverv. 

Som stemmeafgiver skal du ikke placere dig i en interessegruppe, men afgør selv, hvor du vil placere dine stemmer (retningslinjernes §4 og §5).

Hvad hvis jeg kun vil være suppleant til lokaludvalget?

Hvis du gerne vil være suppleant, men ikke ønsker at blive valgt som medlem i lokaludvalget, opfordrer vi til, at du, på vegne af en forening, lader dig opstille til valget, men i dit opstillingsgrundlag skriver, at du kun vil være suppleant.

Du kan også blive suppleant efter valget, ved at henvende dig til sekretariatet og blive opskrevet på én af suppleringslisterne for ét af de tre interesseområder.

Hvad er tilmeldingsfristen og hvornår skal der stemmes?

Tilmelding er mulig fra det tidspunkt, du modtager linket til tilmelding.

 • Fristen for at stille op som kandidat er d. 14. januar 2022 kl. 12.00
 • Fristen for tilmelding til kun at stemme er d. 7. februar 2022 kl. 12.00

Man er først tilmeldt når sekretariatet har modtaget dokumentation for de 15 medlemmer og et års eksistens. Dvs. at dokumentationen skal være sendt til sekretariatet inden tilmeldingsfristen.
 

Hvad er processen for valg til lokaludvalg?

 • D. 14. januar 2021 kl.12.00 er frist for tilmelding som kandidat.
 • D. 24. januar bliver alle lokaludvalgskandidater offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside ”Om lokaludvalg” og på lokaludvalgenes hjemmesider.
 • Fra d. 24. januar til d. 31. januar 2021 afholder lokaludvalgssekretariaterne præsentationsmøder, hvor de opstillede kandidater kan præsentere sig for hinanden, de stemmeberettigede foreninger og for andre lokale interessenter. Find mere info på dit lokaludvalgs hjemmeside.
 • D. 7. februar kl.12.00 er der frist for tilmelding til (kun) at stemme.
 • D. 14. februar kl.12.00 vil du modtage et link til den digitale afstemning.
 • Fra d. 14. februar kl.12.00 til d. 28. februar 2021 kl.12.00 kan du afgive din stemme via link til afstemning.  

Hvordan stemmer jeg?

Der kan afgives stemmer i perioden fra d. 14. februar kl. 12.00 til d. 28. februar kl. 12.00.

Som stemmeberettiget og kandidat vil du d. 14. februar få tilsendt et link til den digitale afstemning, som foregår via et digitalt skema.

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til at stemme. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det kandidaten, der er stemmeberettiget.

Hver stemmeberettigede har 9 stemmer. Spørgeskemaet vil på forhånd være sat op til det maksimale antal stemmer. Du kan ikke afgive mere end én stemme pr. kandidat. Du behøver ikke bruge alle dine 9 stemmer (retningslinjernes §6).

Efter d. 28. februar kl. 12 kan sekretariaterne se, hvilke kandidater, der har fået flest stemmer. De 15 kandidater med flest stemmer indstilles til lokaludvalget.

Hvordan sammensættes lokaludvalget?

De 10 politiske partier i Borgerrepræsentationen udpeger hver ét medlem, samt en 1.- og 2.-suppleant til hvert lokaludvalg. De resterende 15 pladser i lokaludvalget går til foreningerne i bydelen. De foreninger, der ikke får en medlemsplads i lokaludvalget, tilbydes en suppleantplads.

Det er besluttet, at hver af de tre interessegrupper (se Hvordan tilmelder jeg mig som kandidat og/eller stemmeberettiget til valget?) skal være repræsenteret med minimum ét medlem i lokaludvalget.

Lokaludvalgene er omfattet af ligestillingsloven og valget skal i princippet indstille lige mange medlemmer af hvert køn.​ Præsentationsmøderne skal derfor i videst mulige omfang tilstræbe ligestilling.​

Københavns Kommune opfordrer alle uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger og seksuel orientering til at stemme eller stille op til valg til lokaludvalg.

Hvad sker der efter valget?

Efter valget indstilles de valgte kandidater til godkendelse i Københavns Borgerrepræsentation på et møde d. 24. marts 2022. I april 2022 indkaldes det nye lokaludvalg til at afholde sit konstituerende møde, hvor lokaludvalgets formand og næstformand vælges af lokaludvalgets medlemmer.

Hvem kan jeg kontakte for yderligere hjælp?

Du er velkommen til at kontakte lokaludvalgssekretariatet i den bydel, hvor du stiller op og/eller skal stemme.

 

Kan den samme person stemme på vegne af flere foreninger i samme bydel?

Ja, hvis to eller flere foreninger udpeger den samme person til at registrere foreningens stemme til valget, er det tilladt.  

Hvad med de medlemmer, der udpeges af partierne? Kan de stemme?

Selvom du er politisk udpeget til at sidde i Lokaludvalget, kan du godt stemme til valget, hvis du udpeges af en anden forening til at stemme end det politiske parti, du er udpeget af (fx en boligforening). Men du kan ikke stille op som repræsentant for en forening, da du allerede er udpeget som politisk medlem af lokaludvalget. 

FAQ - Valg til lokaludvalg 2022