Om lokaludvalg

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, som hver har en geografisk afgrænset bydel som indsatsområde.

Medlemmer

Et lokaludvalg består af i alt 25 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 15 aktive i foreninger i bydelen, og 10 er repræsentanter for de 10 politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Bydelsplaner

Lokaludvalgene samarbejder aktivt med bydelens københavnere og forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for bydelen. Det sker på baggrund af en bydelsplan med fakta om bydelens særkender, behov og interesser.

Lokaludvalgene udarbejder deres bydelsplan hvert 4. år i begyndelsen af valgperioden i tæt dialog med bydelens forskellige københavnere. Bydelsplanerne anvendes til at realisere bydelens og lokaludvalgets indsatsområder og i dialogen med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Dialog med lokale københavnere

Lokaludvalgene står for den lokale københavnerdialog i samarbejde med kommunens forvaltninger og understøtter dialogen mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Rådhuset.

Lokaludvalgene har desuden til opgave at

  • Arbejde opsøgende og tilbyde hjælp og vejledning til lokale københavnere, der ønsker at engagere sig i bydelens udvikling og lokaludvalgets arbejde.
  • Samarbejde med eksisterende netværk indenfor f.eks. boligorganisationer, foreninger, erhvervsliv, skoler og institutioner, samt støtte dannelse af nye netværk i bydelen.
  • Sikre, at københavnernes synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget for den politiske behandling af sager, der har særlig betydning for den enkelte bydel. Det sker bl.a. gennem synliggørelse af den københavnerinddragelse og afvejning af forskellige lokale hensyn, der ligger til grund for lokaludvalgets udtalelser og arbejde i bydelen.
  • Styrke sammenhængen mellem lokale hensyn og kommunale temaer eller politikker.

Høringer og forslag

Kommunens forvaltninger skal inddrage lokaludvalgene i god tid, inden der træffes endelig politisk beslutning i sager, der er af særlig betydning for bydelen. Det kan være lokalplanforslag eller kommunale planer og politikker for fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur.

I den forbindelse går lokaludvalget i dialog med bydelen og indsamler synspunkter og perspektiver f.eks. ved at; arrangere borgermøder, gå i dialog med netværk, lave digitale undersøgelser, være i dialog på sociale medier mm. 

Lokaludvalget kan desuden fremsende forslag til Borgerrepræsentationens udvalg og udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder.

Puljemidler

Lokaludvalget råder over puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der har til formål at gavne lokalområdet og bidrage til realisering af lokaludvalgenes bydelsplaner. Puljemidlerne anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet eller til lokaludvalgets egne projekter.

Hver bydel har mellem 0,6 og 3,6 millioner kroner afhængigt af befolkningstallet i den enkelte bydel.

Det lokale miljøarbejde

Lokaludvalgene støtter og udvikler det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere københavnere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter i de enkelte bydele. Lokaludvalgene skal ligeledes skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål.

Det sker enten ved, at lokaludvalget giver økonomisk støtte til og er i dialog med det lokale miljøpunkt, eller ved at lokaludvalgene selv varetager opgaven.

Lokaludvalgets sekretariat

Hvert lokaludvalg har et lokalt placeret sekretariat, der bistår lokaludvalget med bl.a. københavnerinddragelse, kommunikation, understøttelse af møder og administration af puljemidler. Sekretariatets medarbejdere er ansat i Økonomiforvaltningen og er organisatorisk placeret under Borgerrepræsentationens sekretariat.

Som københavner er du altid velkommen til at henvende dig til lokaludvalgets sekretariat, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan du kan engagere dig i lokaludvalgets arbejde eller bydelens udvikling. Vi hjælper også gerne med information og vejledning om, hvor du kan søge støtte, tilladelse, samarbejde mm. til realisering af lokale initiativer til gavn for bydelen.

Link til dagsordner og referater

Dagsordner og referater af lokaludvalgsmøder bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside.

Kort over lokaludvalgenes områder og sekretariater

Kontakt Borgerrepræsentationens Sekretariat